NE SUNUYORUZ?

Üyelik Sözleşmesi

İş bu sözleşme, PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti (DİYETKOLİK olarak anılacaktır ) ile Yeni üye kaydı ile kayıt olan (ÜYE olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, DİYETKOLİK'e ait olan http://www.diyetkolik.com/ ve https://dyt.diyetkolik.comadresli internet siteleri ve diyetkolik isimli uygulamanın kullanımı, bu site/uygulamalar üzerinden alınacak hizmetler, ürünler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ve sözleşmenin onaylanarak DİYETKOLİK tarafına ulaşması ile başlar. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini, uygulamayı ve sunulanhizmetleri kullanmayınız.

DIYETKOLİK, başta ÜYE' lerin ihtiyaç ve özelliklerine uygun diyet ve egzersiz bilgilendirme hizmetleri olmak üzere; sağlıklı yaşam konusunda yol gösterecek pek çok hizmet ve ürün sunan web ve mobil uygulamalar üzerinden ücretli ve ücretsiz olarak faydalanabilecek interaktif bir platform olup, iş bu sözleşme DİYETKOLİK tarafından ÜYE' lere sağlanan platformun kullanımına ilişkin, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

1. TANIMLAR

2. DİYETKOLİK TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

DİYETKOLİK, Hizmet Veren' nin içeriklerini kendi oluşturdukları hizmet, ürün veya profil bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi'nde, Uygulamalar'da ve/veya sosyal medya hesaplarında yer almasını sağlar. Hizmet Verenler, Diyetkolik üzerinden danışanlara ücretli danışma hizmeti sunabileceği gibi, Diyetkolik üzerinden sunulan servisleri aynı zamanda SAAS (Software as a service) modeli ile doğrudan muayenehanelerine gelmiş olan ve diyetisyen hizmeti almak isteyen kişilere, diyet planı ve takibi yapabilmeleri amacıyla da kullanabilirler.


Her iki modelde de, DİYETKOLİK yalnızca bir platformdur, Web Sitesi'nde ve Uygulamalar'da yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik'in 6/4 maddesine göre, DİYETKOLİK aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

SCALA özel maddeler

SWEETCHEEKS özel maddeler

Diyetklinik özel maddeler

3. UZMAN PROFİLİ OLUŞTURMA

4. HİZMET VEREN OLMA SÜRECİ

- Hizmet Veren'in tüzel kişilikolması durumunda:

DİYETKOLİK' e sağlamakla yükümlüdür.

- Hizmet Veren'in Serbest Meslek Erbabı olması durumunda;

DİYETKOLİK' e sağlamakla yükümlüdür.


Ayrıca 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan DİYETKOLİK; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad, soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir. Dolayısıyla Hizmet Veren unvanına haiz olabilmek için burada sayılan bilgiler DİYETKOLİK' e sağlanmakla yükümlüdür.


Hizmet Alan'ın hizmet vereni seçmiş veya beyan etmiş olması durumunda, sistem üzerinde hizmet almak için yaptığı aramalarda çalıştığı kurumun anlaşmalı olduğu hizmet verenlerin gerekli şartları yerine getirmiş olması halinde, bu kişiler hizmet veren olarak arama sonuçlarında öncelikli sırada sunulacaktır. Hizmet Alan'dan, çalıştığı kurumu beyan ederken, kuruma ait e-posta adresi ile sisteme kayıt olması yeterlidir. Hizmet Veren tüzel kişi, anlaşmalı olduğu firmaların çalışanlarının hizmet alan olarak sistemde arama yapması halinde, arama sonuçlarında onlara öncelikli olarak gösterilecektir. Ancak bunun için Hizmet Veren tüzel kişi anlaşmalı olduğu kurumların listesini DİYETKOLİK' e sunmalıdır.

5. HİZMET ONAYLANMA SÜRECİ

DİYETKOLİK, Hizmet Veren'in belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan ve yine Hizmet Veren tarafından belirlenen bir tarife üzerinden hizmet verebileceği bir elektronik sistem sağlar. Hizmet Veren, Uzman Profili sayfasında önceden tanımladığı fiyat üzerinden hizmeti yapmayı kabul eder. Hizmet Alan ilgili ödemeyi yaptığında talep ettiği hizmet onaylanmış olur. Hizmet Alan, ödemenin hizmetin ifasından önce alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Hizmet Alan, ödemesini DİYETKOLİK üzerinden yaptığı anda Hizmet Veren ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılmış olur.

6. HİZMET DEĞİŞİKLİK VE İPTAL KURALLARI

7. ÖDEMELER

8. HİZMET BEDELİ İADESİ / CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

9. HİZMET VERENİN HİZMET SORUMLULUĞU, DİYETKOLİK TARAFINDAN GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

10. HİZMET VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

11. HİZMET ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

12. WEB SİTESİ VE UYGULAMALARDAKİ İÇERİK

13. DİYETKOLİK'İN HAK VE YETKİLERİ

14. TELİF HAKKI POLİTİKASI

15. DİĞER HÜKÜMLER